Verleende omgevingsvergunningen (week 37 - 16 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen Het uitbreiden en verbouwen van het woonhuis Z/22/198898 05-09-2022
Rietgors 12 in Mijdrecht Het plaatsen van een airco op de dakkapel Z/22/204153 06-09-2022
Conincksmeer 37 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakopbouw Z/22/202763 07-09-2022
Dominee Bleekerhof 25 in Abcoude Verbouwing van de woning Z/22/204585 08-09-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.