Verleende omgevingsvergunningen (week 37 - 16 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Nabij Kwikstaart 40 in Mijdrecht De gemeente heeft op 6 september 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-022753 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open vuilcontainer dicht opslagcontainer bouwkeet mobiel toilet steiger voor de periode 5 september 2022 t/m 30 september 2023 i.v.m. bouwplaats t.b.v. nieuwbouw 50 appartementen nabij de Kwikstaart 40 te Mijdrecht. De vergunning is toegekend. Z/2022-022753 06-09-2022
Nabij Eendracht 1 in Mijdrecht De gemeente heeft op 8 september 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-022869 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open bouwkeet mobiel toilet voor de periode 20 oktober 2022 t/m 23 december 2022 i.v.m. aanvraag bouwplaatsinrichting t.b.v. container, dixi, bouwkeet en tijdelijke opslag bouwmateriaal nabij de Eendracht 1 te Mijdrecht. De vergunning is toegekend. Z/2022-022869 08-09-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.