Verleende omgevingsvergunningen (week 38 - 23 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Molenwiek 101 in Mijdrecht Het wijzigen van de kozijnen aan de voorzijde Z/22/212562 08-09-2022
Rijksstraatweg 155 A in Baambrugge Bouw van een woning Z/22/201947 09 -09-2022
Baambrugse Zuwe 163A in Vinkeveen Aanbrengen nieuwe brug, beschoeiing en watergang Z/22/202146 09-09-2022
Groenlandse kade 9 in Vinkeveen Het plaatsen van een tijdelijke loods Z/22/214804 15-09-2022
Mijdrecht: Vermogenweg 6 Beschikking op bezwaar in heroverweging omgevingsvergunning gewijzigd in stand gelaten voor het bouwen van een bedrijfspand Z/21/186109 31-08-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.