Verleende omgevingsvergunningen (week 43 - 28 oktober 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Laan van Binnenrust 20 in Abcoude Het vervangen van de bestaande uitbouw en overkapping Z/22/203298 14-10-2022
Starnheim 14 in Abcoude Het uitbreiden op het balkon op de 2e verdieping Z/22/214355 18-10-2022
Molenland 8 in Mijdrecht Tijdelijke bewoning unit i.v.m. verbouwing Z/22/204713 18-10-2022
Kavel F1806 op 'Achter Waterrijk' Planten boompjes op erfgrens legakker Z/22/214523 20-10-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.