Verleende omgevingsvergunningen (week 47 - 25 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Holendrecht 55 in Abcoude De gemeente heeft op 14 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-027919 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen overkluizing. De vergunning is toegekend. Z/2022-027919 14-11-2022
Schoutenstraat 28 in Mijdrecht De gemeente heeft op 16 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-027101 voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg. De omgevingsvergunning is toegekend. Z/2022-027101 16-11-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.