Verleende omgevingsvergunningen (week 51 – 23 december 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend datvolgens de Verordening Fysieke Leeefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 
De Hilt 6 in Abcoude De gemeente heeft op 13 december 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-029592 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen. Tijdelijk plaatsen van een kraan op de openbare weg voor het hijsen van een dakkapel op woning. Voor de periode 11 januari 2023 t/m 12 januari 2023 i.v.m. tijdelijk plaatsen van een kraan op de openbare weg voor het hijsen van een dakkapel op woning nabij de De Hilt 6 te Abcoude. De vergunning is toegekend. Z/2022-029592 13-12-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.