Verleende omgevingsvergunningen (week 52 – 30 december 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Demmerik 128C in Vinkeveen Nieuwbouw van een woning Z/22/215026 16-12-2022
Ringdijk 2e Bedijking Sectie A nummer 4332 in Mijdrecht Reconstructie Ringdijk 2e Bedijking Z/22/199849 19-12-2022
Achterbos 80 in Vinkeveen Nieuwbouw 2 woningen en 2x B&B Z/22/204462 19-12-2022
't Markvelt 22 in Abcoude Plaatsen dakkapel Z/22/218277 21-12-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.