Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 23 – 10 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Koppeldijk 16 in Abcoude Uitbreiden en ophogen berging Z/22/199415 25-05-2022
Gein-Noord 52 in Abcoude Tijdelijke grondwateronttrekking t.b.v. realisatie betonvloer Z/22/198960 26-05-2022