Wijzigingsplan “Bozenhoven 125/125a Mijdrecht” en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder vastgesteld (week 17 – 29 april 2022)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het college van de Ronde Venen op 19 april 2022
het wijzigingsplan ‘Bozenhoven 125/125a Mijdrecht (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BPW014bozenh125-va01) en het besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder van het wijzigingsplan “Bozenhoven 125/125a Mijdrecht” ongewijzigd hebben vastgesteld.

Wijzigingsplan ‘Bozenhoven 125/125a Mijdrecht’

Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 april 2022 gedurende zes weken ter inzage liggen. En zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•    De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 - 29 16 16
•    De verbeelding van het authentieke wijzigingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
•    De authentieke planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html
•    U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor wijzigingsplan Bozenhoven 125/125a Mijdrecht

Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat  besluit hogere grenswaarden ter inzage ligt.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 april 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht van ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur, Telefonisch (0297 - 29 16 16) is het gemeentehuis te bereiken op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.

Toelichting

Met het wijzigingsplan ‘Bozenhoven 125/125a Mijdrecht’ wordt het bouwvlak van de kavel enkele meters verplaatst en vergroot. Het bouwvlak schuift circa 6,5 meter in zuidoostelijke richting, meer naar het midden van de kavel, om zo een evenwichtiger gebruik van het perceel mogelijk te maken. Hiermee past de beoogde nieuwbouw van een twee-onder-een-kapwoning beter in het bebouwingslint.

Ten behoeve van de aanpassing van het bestemmingsplan is onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de woningen een hogere waarde dient te worden vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer op de Bozenhoven. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze hogere waarden vast te stellen. Tegelijkertijd met het wijzigingsplan wordt daarom een besluit hogere waarden ter inzage gelegd.

Beroep

Van 1 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 kan tegen het wijzigingsplan en het besluit vaststelling hogere grenswaarde door belanghebbenden bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep worden ingesteld.  
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van de besluiten

De besluiten tot vaststelling van het wijzigingsplan en vaststelling hogere grenswaarde treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.