Wijzigingsplan “Oosterlandweg 25, Mijdrecht” vastgesteld (week 17 – 29 april 2022)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het college van de Ronde Venen op 19 april 2022
het wijzigingsplan “Oosterlandweg 25” in Mijdrecht (NL.IMRO.0736.BPW015oosterl25-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.
 
Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 april 2022 gedurende zes weken ter inzage liggen. En zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•    De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 - 29 16 16
•    De verbeelding van het authentieke wijzigingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
•    De authentieke planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html
•    U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting

Het wijzigingsplan ‘Oosterlandweg 25’ maakt het planologisch mogelijk om de vorm van het bouwvlak te wijzigen, zodat de stallen uitgebreid kunnen worden aan de achterzijde van de bestaande stallen.

Beroep

Van 1 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 kan door belanghebbenden tegen het wijzigingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld.
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.