Anterieure overeenkomst Rijksstraatweg 85 te Baambrugge

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij op 8 mei 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten voor de locatie aan de Rijksstraatweg 85 te Baambrugge, kadastraal bekend kadastraal bekend gemeente Baambrugge, sectie A nummers 3996.

De anterieure overeenkomst is gesloten met de wederpartij CJZ Vastgoed B.V., gevestigd te Baambrugge, en heeft betrekking op de gedeeltelijk sloop en herbestemming van de huidige opstallen en de bouw van in totaal 16 woningen.
Met het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft de gemeente voldaan aan haar verplichting om de kosten van grondexploitatie te verhalen in de zin van artikel 6.12 Wro. Om de voormelde ontwikkeling van de locatie mogelijk te maken is de gemeente bereid planologische en publiekrechtelijke medewerking te verlenen.

Ter inzage

Met ingang van 19 mei 2023 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis.

Informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij de heer mr. T.J. de Haan van de afdeling Ruimte, team Projecten & Vastgoed, telefoonnummer 0297- 291 755 (ma di do vr).