Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oudhuijzerweg 41, Wilnis’

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad van De Ronde Venen op 20 april 2023 het bestemmingsplan ‘Oudhuijzerweg 41, Wilnis’ (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BP051oudhuijzer41-VA01) gewijzigd heeft vastgesteld.  

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 13 mei 2023 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:

  • De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met het klantcontactcentrum: 0297 29 16 16.
  • De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0736.BP051oudhuijzer41-VA01
  • De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Inhoud 

Het bestemmingsplan ‘Oudhuijzerweg 41, Wilnis’ maakt het planologisch mogelijk dat de bedrijfsbestemming wordt vervangen door een woonbestemming. Naast de bedrijfsbestemming was het planologisch toegestaan om een woonark te plaatsen, deze mogelijkheid komt met het nieuwe bestemmingsplan te vervallen. Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk dat één woning op het perceel gebouwd kan worden.

Wijzigingen 

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zien op tekstuele aanpassingen in de toelichting, het toevoegen van een geluidsrapport en het inkorten van het bouwvlak op de verbeelding.

Beroep

Van 14 mei tot en met 26 juni 2023 kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. 
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.