Intrekking omgevingsvergunningen (week 10 – 10 maart 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Intrekking omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Demmerik 96 in Vinkeveen Het (uit)bouwen van een bedrijfsgebouw Z/23/225583 23-02-2023
Wipmolen 1 t/m 9, 25 t/m 33 en aan de Poldermolen 1 t/m 39 (oneven) in Mijdrecht Het verduurzamen van 38 woningen Z/22/221025 27-02-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.