Ontwerpbestemmingsplan “Ringdijk 1e Bedijking 3a-4a” in Amstelhoek

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 22 april 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘Ringdijk 1e Bedijking 3a-4a’ in Wilnis (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BPP061Ring1Bed3a4a-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

  • De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
  • De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0736.BPP061Ring1Bed3a4a-ow01. 
  • De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Toelichting

Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Ringdijk 1e Bedijking 3a-4a’ in Amstelhoek wijzigt de bestemming van het perceel van “Bedrijf” in “Wonen” Hierdoor verdwijnt een niet-agrarische bedrijfsbestemming uit het buitengebied en zijn twee woningen in de vorm van een twee-onder-één-kapper toegestaan. Het bestemmingsplan brengt zo de planologische situatie in overeenstemming met de feitelijke situatie.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 22 april 2023 tot en met 2 juni 2023, kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Sven Hambuckers van team Omgeving. Hij is op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend telefonisch te bereiken via 0297 551502.