Ontwerpwijzigingsplan “Kanaaldijk West 3, Abcoude” (week 20 – 19 mei 2023)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 20 mei 2023 het ontwerpwijzigingsplan ‘Kanaaldijk West 3, Abcoude’ (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BPW018Kanaaldw3-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpwijzigingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

 

  • De papieren versie van het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
  • De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het wijzigingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0736.BPW018Kanaaldw3-ow01. 
  • De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Toelichting

Het wijzigingsplan ‘Kanaaldijk West 3, Abcoude’ maakt een uitbreiding van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf tot 1 hectare mogelijk, zodat een nieuwe sleufsilo voor voer gerealiseerd kan worden en de reeds bestaande legale stal binnen het bouwvlak gebracht wordt.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 20 mei 2023 tot en met 30 juni 2023, kan een ieder op het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Sven Hambuckers van team Omgeving. Hij is op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend telefonisch te bereiken via 0297 551502.