Publicatie Verkeersbesluit (week 16 - 21 maart 2023)

Datum van bekendmaking: 21 April 2023

Onderwerp: Uitbreiding 60 km/h-zone Ringdijk Tweede Bedijking in Mijdrecht en Mijdrechtse Zuwe
Locatie: Ringdijk Tweede Bedijking en Mijdrechtse Zuwe, Mijdrecht


Aanleiding

De gemeente voert een reconstructie uit van de Ringdijk Tweede Bedijking. De reconstructie biedt de mogelijkheid verkeersmaatregelen te nemen op de Ringdijk Tweede Bedijking. De 60 km/h zone wordt verlengd in zuidelijke richting (tot aan de AC Verhoefweg) en de Mijdrechtse Zuwe in Oostelijke richting (tot aan de N201). Er worden snelheidsremmende maatregelen genomen in de vorm van kantmarkering en verkeersdrempels, zodat de inrichting aansluit bij de landelijke richtlijnen.

Besluit

Op grond van de in het besluit genoemde overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot het uitbreiden van de 60 km/h zone op de Ringdijk Tweede Bedijking en de Mijdrechtse Zuwe in Mijdrecht 

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.