Rectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 1e Herziening Buitengebied-West

In de rectificatie van de publicatie van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 1e Herziening Buitengebied-West op 14 april 2023 is per abuis de verkeerde datum vermeld van de datum vanaf wanneer het bestemmingsplan en daarop betrekking hebbende stukken ter inzage liggen. In deze rectificatie is de juiste startdatum van de beroepstermijn vermeld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad van De Ronde Venen op 23 februari 2023 het bestemmingsplan ‘1e Herziening Buitengebied-West’ (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BP023BgbWestherz‐va01) gewijzigd heeft vastgesteld.  

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen sinds 8 april 2023 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•    De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met het klantcontactcentrum: 0297 29 16 16.
•    De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BP023BgbWestherz‐va01). 
•    De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Inhoud 

Het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied-West’ repareert de in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde plandelen van het bestemmingsplan Buitengebied-West voor de locaties A.C. Verhoefweg 2a Mijdrecht, Amstelkade 118 Wilnis, De Hoef Oostzijde 22 en De Hoef Westzijde 5b . Daarnaast worden met het bestemmingsplan enkele kennelijke verschrijvingen in het bestemmingsplan Buitengebied-West hersteld. 
Wijzigingen 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zien op:

  • het aanpassen van paragraaf 2.1 van de toelichting aan het door de raad aangenomen amendement om artikelen 3.7.3 sub e en 4.7.3 sub e van de planregels te schrappen
  • het toevoegen van een aanvullende notitie geluid aan de “ruimtelijke onderbouwing A.C. Verhoefweg 2a te Mijdrecht” in de toelichting
  • het schrappen van artikelen 3.7.3 sub e en 4.7.3 sub e van de planregels
  • het aanpassen van enkele begripsbepalingen (1.17, 1.59, 1.88) en het toevoegen van een begripsbepaling voor hoofdverblijf aan de planregels.

Beroep

Tot en met 22 mei 2023 kan door belanghebbenden tegen het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld. 
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.