Verleende omgevingsvergunningen (week 07 – 17 februari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Herenweg 242 R 47 in Vinkeveen Het revitaliseren van een recreatiewoning Z/22/216222 03-02-2023
Spoorlaan in Vinkeveen Het bouwen van een dam Z/22/216602 03-02-2023
Scholeksterlaan 23 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde en nokverhoging aan achterzijde Z/22/218524 08-02-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.