Verleende omgevingsvergunningen (week 07-17 februari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Pieter Joostenlaan 7 te Wilnis (parkeerterrein CSW) Tijdelijke bouwplaatsinrichting t.b.v. glasvezel voor de periode 30 januari 2023 t/m 22 december 2023. De vergunning is toegekend. Z/2023-002874 01-02-2023
Waterlelie 19 te Abcoude Tijdelijk plaatsenvuilcontainer open voor de period e27 februari 2023 t/m 25 april 2023 i.v.m.verbouwing. De vergunning is toegekend. Z/2023-002959 01-02-2023
Brugstraat 7 Abcoude Tijdelijke plaatsing container in het weekend van 4/5 maart. Z/2023-003222 02-02-2023
Stationsweg/Rondweg te Mijdrecht Tijdelijke plaatsing rijplaten. Z/2023-003862 02-02-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.