Verleende omgevingsvergunningen (week 08 - 24 februari 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Rijksstraatweg 137 in Baambrugge Het isoleren en stuken van de buitengevel Z/22/219858 10-02-2023
Meerkoetlaan 72 in Vinkeveen Het realiseren van een uitbouw aan de achtergevel, een opbouw op de uitbouw aan de zijgevel, een dakkapel in het voorgeveldakvlak en een erker aan de voorgevel Z/22/217903 10-02-2023
Nijverheidsweg 21 A 26 in Mijdrecht Het aanbrengen van een entresolvloer Z/23/223114 13-02-2023
Turkoois 15 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/23/224085 15-02-2023
Ambachtsherensingel 8B in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/22/218870 15-02-2023
Zon en Water 4 in Vinkeveen Het vervangen van de schuur Z/22/223298 15-02-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.