Verleende omgevingsvergunningen (week 09 - 03 maart 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Prinses Beatrixstraat 33 in Baambrugge Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak Z/23-001746 16-02-2023
Gagelweg 1 in Wilnis Het plaatsen van een kleine windmolen bij bedrijf Z/22/221604 20-02-2023
Veldweg 2 in Waverveen Bouw van een bedrijfswoning Z/22/215911 23-02-2023
Proostdijstraat 54 in Mijdrecht Ontheffing plaatsen vuilcontainer open van 10-03-2023 t/m 07-04-2023 Z/2023-005371 24-02-2023
Kerkplein 7 in Abcoude Ontheffing plaatsen steiger van 13-03-2023 t/m 28-04-2023 Z/2023-005455 24-02-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.