Verleende omgevingsvergunningen (week 11 - 17 maart 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Laan van Binnenrust 22 in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen Z/22/220301 01-03-2023
Korenmolenweg 4 in Wilnis De renovatie en verduurzamen van de rundveestal Z/22/223338 03-03-2023
Amsterdamsestraatweg 26 in Abcoude Het wijzigen van diverse kozijnen (legalisatie) Z/22/218647 03-03-2023
Henk Oostveenstraat 8 in Abcoude Interne verbouwing met constructieve ingreep, aanbrengen van een balkconstructie Z/23/223612 08-03-2023
Futenlaan 21 in Vinkeveen Het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel (49 woningen) Z/22/218716 08-03-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.