Verleende omgevingsvergunningen (week 17 – 28 april 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Holendrecht 55 in Abcoude Plaatsing tijdelijke container en bouwkeet Z/2023-010192 18-04-2023
Holendrecht 55 in Abcoude Plaatsing tijdelijke container en bouwkeet per heden t/m 12 april 2024 in verband met de bouw van Zorgvilla Abcoude Z/2023-010192 18-04-2023
Pijlstaartlaan 22 in Vinkeveen Plaatsing tijdelijke vuilcontainer open dd. 21-4-2023 t/m 23-4-2023 Z/2023-010940 20-04-2023
Mijdrechtse Dwarsweg 2 in Wilnis Tijdelijke opslag afzetmateriaal en eventuele haspels op 4 parkeervakken dd. 24-4-2023 t/m 21-7-2023 Z/2023-011123 24-04-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.