Verleende omgevingsvergunningen (week 18 – 5 mei 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Herenweg 5 in Vinkeveen Tijdelijke laad- en losplaats + tijdelijk voetpad per heden t/m 23-02-2024 Z/2023-008082 24-04-2023
Bovenkamp 15 in Abcoude Tijdelijke plaatsing vuilcontainer (dicht), bouwkeet, mobiel toilet en opslagcontainer Z/2023-009551 24-04-2023
Veenman 4 in Wilnis Tijdelijke plaatsing vuilcontainer (open) Z/2023-010563 25-04-2023
Mijdrechtse Dwarsweg 2 in Wilnis Tijdelijke opslag afzetmateriaal en eventuele haspels Z/2023-011123 25-04-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.