Verleende omgevingsvergunningen (week 21 – 26 mei 2023)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
De Hilt 8 in Abcoude Tijdelijke plaatsing container (18 mei t/m 23 juni 2023) 2023-014526 17-05-2023
Langhuis 2 in Wilnis Tijdelijke plaatsing kraan (28 t/m 29 juni 2023) 2023-015000 17-05-2023
Karekiet 34 in Mijdrecht Tijdelijke plaatsing container (28 mei t/m 19 juni 2023) 2023-014603 19-05-2023
Heulweg 7 in Vinkeveen Tijdelijke plaatsing opslagcontainer (3 juli t/m 25 augustus 2023) 2023-015486 19-05-2023
Ereprijs 20 in Abcoude Tijdelijke plaatsing vuilcontainer dicht en mobiel toilet (2 t/m 20 juni 2023) 2023-015278 19-05-2023
Ereprijs 83 in Abcoude Tijdelijke plaatsing mobiel toilet (7 juni t/m 20 juni 2023) 2023-015280 19-05-2023

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.