Beleidsregels & verordening (week 49 – 3 december 2019)

overig, 3-12-2019

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat het college op 5 november 2019 heeft besloten het Reglement draagvlakmeting BI-zone Centrum Mijdrecht 2020 – 2024 vast te stellen en ook de gemeentelijke regeling ter uitvoering van de Huisvestingverordening Regio Utrecht 2019 gemeente De Ronde Venen. Op 12 november jl. heeft het college de Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie De Ronde Venen 2020 vastgesteld. Op 26 september 2019 heeft de raad de Verordening rechtspositie raadsleden en fractieassistenten De Ronde Venen 2019 vastgesteld. De besluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl).

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordening vinden die op dit moment gelden.