Intrekking omgevingsvergunningen (week 49 – 3 december 2019)

omgevingsvergunning, 3-12-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Groenlandse kade 3 in Vinkeveen

Aanvraag bouwen voor een reeds gerealiseerde jachthaven gebonden kantoor

Z/19/151747

21 november 2019

Beltmolen 19 in Mijdrecht

Aanbrengen van een balkon en wijzigen ramen

Z/19/153037

26 november 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.