Verleende omgevingsvergunningen (week 49 – 3 december 2019)

omgevingsvergunning, 3-12-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

de Maricken fase IV te Wilnis

125 nieuwbouw woningen de Maricken fase IV te Wilnis

Z/19/141176

21 november 20129

Groenlandse kade 28 in Vinkeveen

Het plaatsen van een dakopbouw

Z/19/151401

20 november  2019

Bergvliet 15 in Abcoude

Het plaatsen van een dakkapel

Z/19/149271

26 november 2019

Kievitsheuvel 1 in Abcoude

het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak

Z/19/154239

25 november  2019

Baambrugse Zuwe 133 in Vinkeveen

Constructieve wijzigingen en verbouw woning

Z/19/152766

27 november  2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Activiteit

Zaaknummer

Datum verzonden

Mijdrecht: Dorpsstraat 65

Gebruik tbv lichte horeca

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Z/19/151406

20 november 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.