Verleende omgevingsvergunningen (week 50 – 10 december 2019)

omgevingsvergunning, 10-12-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Midrethstraat 57 in Mijdrecht

het realiseren van een dakopbouw ter plaatse van de achtergevel

Z/19/151748

27 november 2019

Donkereind 54 in Vinkeveen

het renoveren van het hoofdgebouw

Z/19/153287

2 december 2019

 

Oosterlandweg 39 in Mijdrecht

Het wijzigen van de gevels en het vernieuwen van de kap van de woning

Z/19/151720

4 december 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.