Verleende tijdelijke omgevingsvergunningen (week 49 – 3 december 2019)

omgevingsvergunning, 3-12-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 

Globale locatie

Omschrijving

Activiteit

Zaaknummer

Datum verzonden

Mijdrecht: Rondweg 1B

Bouwen van een pand t.b.v. een coffeeshop voor een termijn van 10 jaar en het aanleggen van een dam met duiker

-Bouw

-handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

-werk of werkzaamheden uitvoeren

Z/19/141135

4 november 2019

Mijdrecht: Tuinderslaan 4

Realiseren van een trouwlocatie voor een termijn van 3 jaar

Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Z/19/143346

16 oktober 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.