Verleende omgevingsvergunningen (week 19 – 7 mei 2019)

omgevingsvergunning, 07-05-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

De Hoef Westzijde 12B De Hoef

voor de vervanging van 2 bestaande schuren

Z/19/122431

29 april 2019

Achterbos 10-10B Vinkeveen;

Brug, onderheid pad en beschoeiing

Z/19/122449

30 april 2019

Fluitekruid 26 Mijdrecht

voor een uitbouw van de derde verdieping

Z/19/137364

1 mei 2019

Steven van Rumelaerstraat 42 Mijdrecht

voor het realiseren van een dakopbouw

Z/19/122959

1 mei 2019

Kerklaan 17 Amstelhoek

voor een gevelaanpassing

Z/19/137612

1 mei 2019

Buitenkuier 65 Mijdrecht

Wijziging entree voorgevel

Z/19/136981

3 mei 2019

 

Zuwe 17 Baambrugge

Vervangen ramen naar draai-kiepramen

Z/19/138465

7 mei 2019

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.