Ontheffingen (week 47 – 19 november 2019)

apv vergunning, 19-11-2019

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Primagaz Nederland B.V., Boreelplein 40, 7411 EH Deventer t.b.v. het vervoer van propaan – UN 1965 naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 20 november 2019 tot en met 2 januari 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

 U kunt de stukken inzien bij:

-              het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer H. Baijense, via 088 – 022 50 00 of via h.baijense@odru.nl.