Verkeersmaatregelen (week 47 – 19 november 2019)

verkeersbesluit, 19-11-2019

Verkeersbesluit Croonstadtlaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen; Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Op verzoek van het nieuwe Gezondheidscentrum Moeder & Kind is besloten om een parkeerplaats te reserveren voor verloskundigen. Op het parkeerterrein aan de Croonstadtlaan geldt een parkeerschijfzone waardoor voertuigen kortdurend mogen parkeren. Verloskundigen moeten in geval van spoed binnen korte loopafstand bij hun voertuig kunnen komen. Het is daarom noodzakelijk om een parkeerplaats te reserveren voor verloskundigen om in geval van spoed snel ter plaatse te komen.

Belangenafweging

In het centrum van Mijdrecht wordt binnenkort het Gezondheidscentrum Moeder & Kind geopend. Op deze nieuwe locatie komen meerdere verloskundigen te werken. Rondom de bevalling wordt de rol van een verloskundige steeds groter met een groeiend tekort aan bevallingslocaties in ziekenhuizen. Het is daarom voor een verloskundige belangrijk om zo snel mogelijk bij een bevalling te kunnen zijn.

Het centrum van Mijdrecht heeft te maken met een hoge parkeerdruk. Rondom het centrum geldt daarom een parkeerschijfzone. Bewoners kunnen hiervoor een ontheffing aanvragen, maar bedrijven niet.

Om de parkeerdruk in beperkte mate te laten stijgen wordt er één parkeervak gereserveerd voor verloskundigen.

Besluit

Op grond van voorstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot het reserveren van één parkeerplaats voor verloskundigen op het parkeerterrein aan de Croonstadtlaan te Mijdrecht, naast huisnummer 4, door het plaatsen van verkeersbord E8 met een onderbord voorzien van de tekst ‘Verloskundigen’.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.

 

Verkeersbesluit de Regenboog

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen; Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.

Belangenafweging

Op de Regenboog is sprake van een lage parkeerdruk. Met het realiseren van twee gereserveerde parkeerplekken in deze straat, voor het laden van elektrische voertuigen, wordt de parkeerdruk in deze omgeving niet onevenredig hoger. De elektrische auto is daarnaast een vervanging van een ‘reguliere’ auto, die ook in de openbare ruimte wordt geparkeerd.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen op de Regenboog te Vinkeveen, tegenover huisnummer 31, door het plaatsen van het bord E4 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding “alleen voor opladen elektrische auto’s”.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.