Verleende omgevingsvergunningen (week 45 – 5 november 2019)

omgevingsvergunning, 5-11-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Vlaserf 8 Abcoude (Land van Winkel kavel 56)

Nieuwbouw van een vrijstaande woning

Z/19/148218

23 oktober 2019

Hollandse Kade 25 ,25A, 25B en 25C in Abcoude

Wijzigen bedrijfsruimte

Z/19/140049

30 oktober 2019

Watergang de Angstel, aan de kadelangs de Molenweg ( nabij De Eendracht) te Abcoude

voor de aanleg van een steiger

Z/19/147220

24 oktober 2019

De Hoef Oostzijde 21 in De Hoef

Restauratie en verbouw van een monument

Z/19/145383

24 oktober 2019

Stationsweg 2 en 4 in Wilnis

(Rectificatie van de publicatie van 29-10-2019)

Herstellen fundatie en aanpassen indeling

Z/19/144619

23 oktober 2019

Vlaserf 5 Abcoude

Oprichten van een woning

Z/19/143025

29 oktober 2019

Lakenveld 12 Abcoude (Land van Winkel Kavel 13)

Het bouwen van een nieuwe vrijstaande woning

Z/19/145299

31 oktober 2019

De Hilt 7 Abcoude (Land van Winkel kavel 62)

Oprichten van een woning

Z/19/147279

31 oktober 2019

Cliffordweg 32A Waverveen

Het bouwen van een nieuwe woning

Z/19/145167

31 oktober 2019

Baambrugse Zuwe 61 Vinkeveen

Funderingsherstel i.v.m. optreden zakking

Z/19/145230

31 oktober 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.