Wet milieubeheer (Week 45 - 5 november 2019)

milieuvergunning, 5-11-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Bio Trading Benelux B.V. voor het adres:

Communicatieweg 7 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van het pand. Er gaan geen nieuwe activiteiten plaatsvinden.

  • W.D. van Veen voor het adres:

De Hoef Westzijde 13 in De Hoef. De melding heeft betrekking op het bouwen van een uitbouw aan de bestaande ligboxenstal ten behoeve van het verruimen van de melkstal en het realiseren van een wacht- en opslagruimte.

  • Aldi Zaandam B.V. voor het adres:

Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het starten van een vestiging van het bedrijf Aldi Zaandam B.V.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.