Wet milieubeheer (week 46 – 12 november 2019)

milieuvergunning, 12-11-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente de Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:

Ontvangstdatum verzoek: 5 februari 2019
Inrichting: Blom & Blom Fietsexperts Mijdrecht
Adres: Industrieweg 41
Betreft: Toepassen van kleefmagneten bij opslaan van vuurwerk

Ter inzage

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische zaken en Vergunningverlening van de Omgevingsdienst regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 50 00).

Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.