Abcoude. ontheffing plaatsen tijdelijke tekstbordjes aan de rotonde Meerlandenweg/Starnheim, rotonde Broekzijdselaan/Nieuwe Amsterdamseweg, Meerlandenweg/Paddenburg, Burg. des Tombesweg/P. van Wijngaerdtlaan en Burg. des Tombesweg/oprit A2.

apv vergunning, 01-10-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 september 2019 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan OVAB Ondernemersvereniging Abcoude-Baambrugge ontheffing hebben verleend om tijdelijke tekstbordjes te plaatsen aan de rotonde Meerlandenweg/Starnheim, rotonde Broekzijdselaan/Nieuwe Amsterdamseweg, Meerlandenweg/Paddenburg, Burg. des Tombesweg/P. van Wijngaerdtlaan en Burg. des Tombesweg/oprit A2 te Abcoude. Dit in verband met het bekend maken van het bestaan van Abcoude.nl.

De ontheffing geldt van zondag 1 september 2019 t/m dinsdag 1 september 2020.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.