Bekendmaking Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning

drank- en horecavergunning, 29-10-2019

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat op 24 oktober 2019 (verzenddatum 24 oktober 2019) voor onderstaande inrichting een Drank- en Horecawetvergunning en een exploitatievergunning is verleend:

- Herenweg 55 te Vinkeveen

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via E: iv@derondevenen.nl of T: 0297 291616.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang De Ronde Venen 2019

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat het college op 10 september 2019 heeft besloten de Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang De Ronde Venen 2019 vast te stellen.Het collegebesluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad van 8 oktober 2019 (zie www.officielebekenmakingen.nl) en op 9 oktober 2019 in werking getreden. De beleidsregels zijn te raadplegen op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (officielebekendmakingen.nl).