Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (week 43 – 22 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 22-10-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Activiteit

Zaaknummer

Datum verzonden

De Hoef: De Hoef Oostzijde 48 en 49

Het bouwen van twee woningen (2-onder-1 kap)

-Bouw

-Afwijken bestemmingsplan

-Uitvoeren van werken (aanleg)

Z/19/142371

10-10-2019

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.