Vaststelling bestemmingsplan ‘Groenlandse kade 5’ in Vinkeveen

bestemmingsplan, 08-10-2019

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de raad van De Ronde Venen op 26 september 2019 het bestemmingsplan “Groenlandse kade 5” (NL.IMRO.0736.BPP032Grkade5-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 9 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:

-           De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar E.omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met T. 0297 29 16 16.

-           De verbeelding van het authentieke bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

-           De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie https://digitaleplannen.nl/0736/manifest_STRI2012_0736.xml

-           U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Inhoud

Het bestemmingsplan ‘Groenlandse kade 5’ maakt het planologisch mogelijk dat het bestaande schakelstation op deze locatie vervangen kan worden. Om de energielevering te garanderen blijft de huidige bebouwing staan tot het nieuwe schakelstation klaar is. Planologisch-juridisch wordt dit nu vastgelegd doormiddel van een nieuw bestemmingsplan.

Beroep

Van 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 kan tegen het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.