Verleende omgevingsvergunningen voor 'kappen' (week 42 - 15 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 15-10-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Reden

Zaaknummer

Verzenddatum vergunning

Mijdrecht: Industrieterrein diverse locaties (83 bomen) en langs de Kerkvaart (8 bomen)

Kappen van 91 bomen (Populieren)

Verhoogde kans op takbreuk

Z/19/148203

9 oktober 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.