Verleende omgevingsvergunningen (week 40 – 1 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 01-10-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Robijn 17 in Mijdrecht

Het plaatsen van een dakopbouw op woonhuis

Z/19/142289

25-9-2019

Cliffordweg 60 in Waverveen

Het plaatsen van een dakopbouw

Z/19/144628

26-09-2019

Hoogstraat 28 in Abcoude

Het realiseren van een appartement met dakterras op de 1e verdieping

Z/19/147957

26-09-2019

Papehof 8 in Abcoude

Het uitbreiden van de woning aan de linker zijgevel

Z/19/142960

26-09-2019

Uitweg 17 in Vinkeveen

Het vervangen van de gevelbeplating van een bedrijfsgebouw

Z/19/145314

01-10-2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.