Verleende omgevingsvergunningen (week 41 – 8 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 08-10-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Donkereind 7A in Vinkeveen

Vervangen huidige toegangsbrug door een nieuwe brug

Z/19/144820

13 september 2019

Ringdijk 1e bedijking 6 in Amstelhoek

Het realiseren van een aanlegsteiger

Z/19/141589

16 september 2019

Gruttolaan 15 te Vinkeveen.

Plaatsen van een dakopbouw en dakkapel

Z/19/147302

17 september 2019

Gein-Zuid 47 Abcoude

het realiseren van een nieuwe stal

Z/19/143409

18 september 2019

Gein-Noord 55A Abcoude

het realiseren van een nieuwe bergschuur

Z/19/144876

20 september 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.