Verleende omgevingsvergunningen (week 44 – 29 oktober 2019)

omgevingsvergunning, 29-10-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Gein-Zuid 23 in Abcoude

Herbouw bedrijfsgebouw

Z/19/143742

18 oktober 2019

Winkeldijk 19A R127 in Vinkeveen

het bouwen van een schuurtje van 6m2

Z/19/146528

21 oktober 2019

Nessersluis 18 in Waverveen

bouwen van een schuur

Z/19/128991

21 oktober 2019

Peppinghof 61 in Abcoude

het bouwen van een aanbouw aan de zijkant van de woning

Z/2019/147232

21 oktober 2019

Stationsweg 2 in Wilnis

Herstellen fundatie en aanpassen indeling

Z/19/144619

23 oktober 2019

Bijleveld 19 in Vinkeveen

Dakopbouw

Z/19/146987

24 oktober 2019

Donkereind 44 in Vinkeveen

Verduurzamen bedrijfsgebouw

Z/19/145307

24 oktober 2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.