Intrekking omgevingsvergunning (week 36 – 3 september 2019)

omgevingsvergunning, 03-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:

 

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Baambrugse Zuwe 141G Vinkeveen

Uitbreiden woonhuis

Z/19/146879

21-08-2019

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.