Mijdrecht, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Croonstadtlaan (week 36 – 3 september 2019)

apv vergunning, 03-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 augustus 2019 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Hein Heun Sloopwerken B.V. ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Croonstadtlaan, 3641 AL Mijdrecht. Dit in verband met de verbouwing van Albert Heijn in De Passage te Mijdrecht. Het werkadres is: De Passage, 3641 AK Mijdrecht. De ontheffing geldt van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 10 september 2019.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de deze website voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.