Ontwerp omgevingsvergunningen (week 36 – 3 september 2019)

omgevingsvergunning, 03-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.10 van de WABO dat de volgende aanvraag van een omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd:

 

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum

Tuinderslaantje 1 Vinkeveen

Het brandveilig gebruiken van een schoolgebouw

Z/19/147144

4-09- 2019

 

Zienswijze indienen

Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.