Verleende omgevingsvergunningen voor kappen (week 38 – 17 september 2019)

omgevingsvergunning, 17-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen is verleend:

Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

 

Verzenddatum

vergunning

Wilnis: Wethouder van Damlaan (naast 100A)

Kappen van 2 bomen

Kap

Z/19/147835

03-09-2019

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.