Verleende omgevingsvergunningen (week 36 – 3 september 2019)

omgevingsvergunning, 03-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

 

Globale locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Demmeriksekade 17 Vinkeveen

Plaatsen van een windmolen

Z/19/142147

26-08-2018

Bovendijk 38 Wilnis

Plaatsen van een windmolen

Z/19/142143

26-08-2018

Herenweg 276 Vinkeveen

Tijdelijk plaatsen van vier chalets

Z/19/144359

27-08-2019

Oostzijde 92 De Hoef

Vernieuwen van dak van bestaande stal

Z/19/141346

26-08-2019

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.