Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (week 16 – 17 april 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • OK Gas B.V., Regterweistraat 15, 4181 CE Waardenburg voor het vervoer van propaan dan wel LPG naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 17 april tot en met 29 mei 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. U kunt de stukken inzien bij: het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht.